PSS 1 - 7, PSS A - D (Attachment B)


PSS 1-7 Salary Grade Ranges

Effective October 1, 2007

PSS 1 - 7

 

 GRADE MINIMUM 25TH PERCENTILE MIDPOINT 75TH PERCENTILE MAXIMUM
 PSS 1  $37,764 $45,288 $52,812 $60,336 $67,860
 PSS 2  $41,556 $49,857 $58,158 $66,459 $74,760
 PSS 3  $45,672 $54,837 $64,002 $73,167 $82,332
 PSS 4  $50,244 $60,300 $70,356 $80,412 $90,468
 PSS 5 $55,260 $66,291 $77,322 $88,353 $99,384
 PSS 6 $60,828 $72,999 $85,170 $97,341 $109,512
 PSS 7  $66,960 $81,162 $95,364 $109,566 $123,768

  


PSS A-D Salary Grade Ranges
Effective October 1, 2007

PSS A-D

 

 GRADE MINIMUM 25TH PERCENTILE MIDPOINT 75TH PERCENTILE MAXIMUM
 PSS A   $21,504 $25,794 $30,084 $34,374 $38,664
 PSS B  $25,740 $30,894 $36,048 $41,202 $46,356
 PSS C $30,864 $37,047 $43,230 $49,413 $55,596
 PSS D  $37,104 $44,511 $51,918 $59,325 $66,732